Hjem Kostskole Sagsbehandler Special-undervisning

Special-undervisning

Bogø Kostskole tilbyder både almen specialundervisning og Kosmos, som er et specialpædagogiske tilbud til elever med særlige behov.

Læs om indsatsen herunder.

Almen specialundervisning

Bogø Kostskole tilbyder specialundervisning efter de gældende regler og til elever, som har særlige behov.

Specialundervisning dækker over individuel undervisning og undervisning på små hold, som er særligt tilrettelagt i forhold til de specifikke problemer, eleven har. Som led i specialundervisningen bliver der sat konkrete mål for undervisningen af hver elev. Gennem test og løbende evaluering arbejder skolen hen imod, at eleven udvikler sig fagligt i den ønskede retning.

Specialundervisningen foregår i skoletiden, inden for den almindelige timeplan, og i samarbejde med faglærerne og et særligt hold af special-/ testlærere og læsevejledere.

Kosmos – et nyt tilbud til elever med særlige behov

Kosmos er Bogø Kostskoles nyeste specialpædagogiske tiltag, som startede i 2016.
Kosmos er for elever, der har store udfordringer i deres læring. Udfordringerne kan være af faglig, social og/ eller af emotionel karakter. Elever der kommer i Kosmos, har alle brug for individuelle specialpædagogiske tiltag – derfor er personalet i Kosmos uddannet til netop denne opgave.

Det overordnede mål med Kosmos er det samme som for resten af skolen; at give alle elever de bedste muligheder for læring og udvikling med henblik på at kunne gennemføre folkeskolens prøver FP9 og FP10.

Støtten gives primært i Kosmos, hvor elever på skift har timer fordelt i løbet af ugen. Eleverne kan have fra enkelte timer i et fag, til flere timer og flere fag om ugen alt efter behov. De støttes i boglige fag, især grundfagene dansk, matematik og engelsk. Der er mulighed for at støtten til en eller flere elever gives i deres almenklasser. Lige nu støttes elever i 10. klasse i almenklassen, ligesom der gives støtte til forskellige klasser i faget fysik/kemi i fysiklokalet. Der arbejdes med elevernes sociale og emotionelle udfordringer og kompetencer.

Kosmos anvender Kat-kassen, der står for Kognitiv Affektiv Træning, og har yderligere samtaler med hver elev, hvor der tales om elevens individuelle mål, successer og udfordringer, og eventuelle nye mål og aftaler indgås.

Kosmos er delvis finansieret af SPS–midler: Specialpædagogisk Støtte, der administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der søges støtte til hver enkelt elev for et år af gangen. SPS-eleverne er tilknyttet hver sin tovholder, som de jævnligt mødes med. Ud over jævnlige samtaler er tovholderen med til at koble special- og klasseundervisning sammen, skrive handleplaner i tværfagligt samarbejde med kontaktlærere på bo-afdelinger og skrive ICS-statusskrivelser på kostelever.

Kosmos deltager desuden i møder på både skole- og bo-afdeling, samt varetager skolens akuttelefon, som lærere kan ringe til om fx behov for støtte til nogle af de udfordringer, der kan opstå i løbet af en skoledag. Udfordringer kan f.eks. være: Kostelever der ikke er stået op, og derfor skal vækkes igen, eller elever der udebliver fra en time og skal hentes tilbage til klassen eller et akut behov for snak med en voksen og lignende.