Vælg skole

Hjem Kontakt Praktikanter

Praktikanter

Bogø Kostskole er en privat grundskole, hvor fagligheden opnås gennem en tidssvarende undervisning i en hverdag, hvor også oplevelser vægtes højt.

Vi arbejder ud fra et bredt kulturelt, humanistisk menneskesyn og er uafhængig af ideologiske organisationer eller private økonomiske interesser.

Se uddannelsesplan herunder i henhold til BEK nr. 593 af 01/05/2015 §13 stk. 2.

Præsentation af Bogø Kostskole

Bogø Kostskole er et alternativt skoletilbud. Med baggrund i sin særlige status som fri, selvstændig skole formulerer skolen selv sin pædagogiske linje. Skolen forventer, at forældrene respekterer skolens holdninger.

Bogø Kostskole er etsporet i 0.-5.samt 10. klassetrin og tosporet i 6.-9. klassetrin.

Skolens elevsammensætning er dels lokalområdets børn i dagskoletilbud samt anbragte børn i døgnskoletilbud. Dagelever og kostelever opfordres og støttes i at danne indbyrdes relationer.

Kosteleverne er inkluderet i den almindelige undervisning, så de kan spejle sig i andre unge i et normalskolemiljø. På 7., 8., og 9. klassetrin er der tildelt øgede ressourcer. Der er således en 2- lærerordning i mange af lektionerne for at tilgodese kostelever med særlige faglige udfordringer og behov. Når det vurderes, at en elev vil kunne profitere af et særligt intensivt tilrettelagt undervisningsforløb, vil dette være en mulighed. Men der vil være tale om enkelte fag/timer i et kortere forløb. Der er tæt samarbejde mellem klasselærer og kostelevens kontaktlærer for at sikre elevens faglige udvikling.

Herudover er der som noget nyt ved skoleårets start 2016/2017 oprettet et specialcenter til skolens SPS-elever samt til specialundervisning i almenområdet efter behov.

I 8. klasse kommer eleverne på en udvekslingsrejse til en af de udenlandske skoler, som vi samarbejder med.

I 10. klasse ønsker vi at støtte elevens personlige udvikling, de sociale kompetencer og ruste eleven til et liv efter Bogø Kostskole. Derfor er der fokus på dansk, engelsk og matematik og skoleåret igennem er indlagt et botræningsforløb med fokus på de udfordringer eleverne står overfor, når de skal til at bo for sig selv. I løbet af skoleåret tager klassen på en studietur.

Bogø Kostskoles forventninger til den studerende i praktikperioden

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skalindfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende forholder sig til skolens overordnede struktur og det særlige pædagogiske arbejde, der gør sig gældende på en kostskole

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart

At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål

At den studerende er forberedt til møder og undervisning

At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter

At den studerende er omstillingsparat i forhold til skolens og klassens mange udfordringer

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder (BK-møder mandag 14-16)
 • Skole/hjem-samarbejde (skole/hjem-samtaler i efteråret og/eller forældredag for hhv. dagelever og kostelever)
 • Tilsynsopgaver (frikvartersvagter i aulaerne)
 • Konfliktløsning
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer (inddragelse af IT i f.eks. danskundervisningen samt brug af vores abonnementer på fx clioonline.dk, frilæsning.dk eller andet)
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen – det er et fuldtidsarbejde. (den studerende vil få adgang til arbejdsplads i praktikperioden)

Praktik og vejledning

 • Den studerende vil få 1 times vejledning med praktiklærer pr. uge. I denne vejledning vil han/hun få feedback og gode råd ift. den observerede undervisning samt konfliktløsning/tilsyn
 • Det forventes, at den studerende har forberedt sig til denne vejledning ved selv at have forslag til dagsorden.